re:transmisia

Slovo – Zuzana Husárová/tachykardia

Vizuál/Hudba – Ľubomír Panák/drakh

Video v Processingu vytvorené z vlastných fotiek, ktoré boli generované z určenej databázy. Dynamika videa odpovedá na zvukové vlastnosti hudby, čím sa komponuje audio-vizuálna súvzťažnosť. Význam diela sa odhaľuje aj prostredníctvom slovnej výpovede o transmisii a vlnách komunikácie, ktorá je nežiadanosmerná, rozplyvšašia a ča/i-sto nepoč(úvn)uteľná.

re:transmission

Word – Zuzana Husárová/tachykardia

Visuals/Music– Ľubomír Panák/drakh

Video in Processing is created from own photos, which were generated out of a given database. Video´s dynamics responses to sound qualities of the music, which composes audio-visual correlation. A meaning of the work gets revealed also in the verbal utterance on transmission and waves of communication, whose direction is not the requested one, that gets melted away and is unhearable/ed.