ô from chaosdroid on Vimeo.

Ô

Vizuál – Amalia Roxana Filip/chaosdroid

Text – Zuzana Husárová/tachykardia

Hudba – Ľubomír Panák/drakh

Ô vzniká prepojením audio-video-textových prvkov do jednoliatej poetickej výpovede. Je hmlovým preskupovaním významových jednotiek, ktoré sa v každom nasledovnom napísaní pretavia a zmrznú v ďalšom slove. Je kolaboráciou troch autorov s odlišnými prístupmi k umeleckému spôsobu vyjadrenia , čiže jeho poetika si vyžaduje simultánne vnímanie všetkých troch vrstiev. Dynamikou diela je dôraz na procesuálnosť písania, vizuálnej tvorby a na neustále plynutie.

Ô

Visuals – Amalia Roxana Filip/chaosdroid

Text – Zuzana Husárová/tachykardia

Music – Ľubomír Panák/drakh

Ô gets created by the interaction of audio-video-textual units, resulting in a single poetic utterance. It is a misty realignment of semantic units, which get in each following writing melted and then frozen into a subsequent word. It is a collaboration of three authors with different approaches to artistic expression, so its poetics requires a simultaneous perception of all three layers. The dynamics of the work lies in the emphasis on the processuality of writing, visual creation and constant flowing and passing.